فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک(معادلات مثلثاتی)

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک(معادلات مثلثاتی) معادلات مثلثاتی 1 معادلات مثلثاتی 2 معادلات مثلثاتی 3 معادلات مثلثاتی 4 معادلات مثلثاتی 5 معادلات مثلثاتی 6 معادلات مثلثاتی 7 معادلات مثلثاتی 8

Read More »

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک(انتقال توابع و توابع چند جمله ای)

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک(تبدیل توابع و توابع چند جمله ای) تبدیل توابع 1 تبدیل توابع 2 تبدیل توابع 3 تبدیل توابع 4 توابع چند جمله ای 1 توابع چند جمله ای 2 توابع چند جمله ای 3 توابع چند جمله ای 4 توابع چند جمله ای 5 …

Read More »