فیلم تدریس ریاضی و آمار 2 یازدهم علوم انسانی

فیلم تدریس ریاضی و آمار 2 یازدهم علوم انسانی فیلم تدریس ریاضی و آمار 2 یازدهم علوم انسانی ترکیب دو شرطی 1 فیلم تدریس ریاضی و آمار 2 یازدهم علوم انسانی ترکیب دو شرطی 2 فیلم تدریس ریاضی و آمار 2 یازدهم علوم انسانی استدلال ریاضی 1 فیلم تدریس ریاضی …

Read More »

فیلم تدریس ریاضی 3 دوازدهم علوم تجربی(توابع چند جمله ای و توابع صعودی و نزولی)

فیلم تدریس ریاضی 3 دوازدهم علوم تجربی(توابع چند جمله ای و توابع صعودی و نزولی) توابع چند جمله ای 1 توابع چند جمله ای 2 توابع چند جمله ای 3 توابع چند جمله ای 4 توابع چند جمله ای 5 توابع چند جمله ای 6 توابع چند جمله ای 7 …

Read More »

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک(آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر)

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک(آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر) آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر 1 آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر آهنگ …

Read More »

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک(مشتق پذیری و پیوستگی)

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک(مشتق پذیری و پیوستگی) مشتق پذیری و پیوستگی 1 مشتق پذیری و پیوستگی 2 مشتق پذیری و پیوستگی 3 مشتق پذیری و پیوستگی 4 مشتق پذیری و پیوستگی 5 مشتق پذیری و پیوستگی 6 مشتق پذیری و پیوستگی 7 مشتق پذیری و پیوستگی 8 …

Read More »