فیلم تدریس ریاضی 3 دوازدهم علوم تجربی(مشتق پذیری و پیوستگی)

فیلم تدریس ریاضی 3 دوازدهم علوم تجربی(مشتق پذیری و پیوستگی) مشتق پذیری و پیوستگی 1 مشتق پذیری و پیوستگی 2 مشتق پذیری و پیوستگی 3 مشتق پذیری و پیوستگی 4 مشتق پذیری و پیوستگی 5 مشتق پذیری و پیوستگی 6 مشتق پذیری و پیوستگی 7 مشتق پذیری و پیوستگی 8

Read More »

فیلم تدریس ریاضی 3 دوازدهم علوم تجربی(حد و پیوستگی)

فیلم تدریس ریاضی 3 دوازدهم علوم تجربی(حد و پیوستگی، حد نامتناهی) حد و پیوستگی 1 حد و پیوستگی 2 حد و پیوستگی 3 حد نامتناهی 1 حد نامتناهی 2 حد نامتناهی 3 حد و پیوستگی 1 حد و پیوستگی 1

Read More »

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک تبدیل توابع و توابع چند جمله ای تناوب و تانژانت معادلات مثلثاتی حد نامتناهی مفهوم مشتق مشتق پذیری و پیوستگی آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر اکسترمم های نسبی و مطلق تابع جهت تقعر و نقطه عطف رسم نمودار توابع

Read More »

فیلم تدریس ریاضی و آمار 3 دوازدهم علوم انسانی

فیلم تدریس ریاضی و آمار 3 دوازدهم علوم انسانی فصل اول: درس اول(شمارش) فصل اول: درس دوم(احتمال) فصل اول: درس سوم(چرخه آمار) فصل دوم: درس اول(الگو و دنباله) فصل دوم: درس دوم(دنباله حسابی) فصل سوم: درس اول(دنباله هندسی) فصل سوم: درس دوم (توان و ریشه اعداد) فصل سوم: درس سوم(توابع …

Read More »