تدریس حسابان 2

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک تبدیل توابع و توابع چند جمله ای تناوب و تانژانت معادلات مثلثاتی حد نامتناهی مفهوم مشتق مشتق پذیری و پیوستگی آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر اکسترمم های نسبی و مطلق تابع جهت تقعر و نقطه عطف رسم نمودار توابع

Read More »

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک(آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر)

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک(آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر) آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر 1 آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر آهنگ متوسط و لحظه ای تغییر آهنگ …

Read More »

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک(مشتق پذیری و پیوستگی)

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک(مشتق پذیری و پیوستگی) مشتق پذیری و پیوستگی 1 مشتق پذیری و پیوستگی 2 مشتق پذیری و پیوستگی 3 مشتق پذیری و پیوستگی 4 مشتق پذیری و پیوستگی 5 مشتق پذیری و پیوستگی 6 مشتق پذیری و پیوستگی 7 مشتق پذیری و پیوستگی 8 …

Read More »

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک(معادلات مثلثاتی)

فیلم تدریس حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک(معادلات مثلثاتی) معادلات مثلثاتی 1 معادلات مثلثاتی 2 معادلات مثلثاتی 3 معادلات مثلثاتی 4 معادلات مثلثاتی 5 معادلات مثلثاتی 6 معادلات مثلثاتی 7 معادلات مثلثاتی 8

Read More »